PRIVACY STATEMENT
Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Bohalista wilt u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren. Wij vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. U kunt onze blog en online winkel bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken. Tenzij u uiteraard met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt.

DISCLAIMER
Bohalista is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden toegepast. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOM
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. Informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

AANSPRAKELIJKHEID
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen. Maar wij kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Evenmin kunnen we, hoewel we er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.
Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ook wijzen we uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Om het gebruik van onze website zo aangenaam mogelijk te laten, zijn slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Jouw persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden verkopen. En we zullen deze uitsluitend ter beschikking stellen aan die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling.
Tijdens het bestelproces en/of invullen van het contact formulier maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding zodat jouw gegevens beschermd zijn.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bohalista verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

-Als je besluit een recensie te schrijven, of om een reactie achter te laten, kun je er zelf voor kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt.
-Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
-Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij  naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over activiteiten op onze website
– Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ouders raden wij dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bohalista verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– De mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Bohalista analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Bohalista volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Bohalista neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

HOELANG WE JE PERSOONGEGEVENS BEWAREN
Bohalista bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Zoals bij het uitvoeren van je bestelling zoals transporteurs, logistieke bedrijven en banken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bohalista en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bohalista wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bohalista
Zuiderhaaks 43
1132LH Volendam
Nederland
[email protected]
06 – 55623413

Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen zullen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Bohalista neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

COOKIES
WAT ZIJN COOKIES?
Cookies en flash-cookies zijn kleine bestandjes die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies: de zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en de tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Wij maken gebruik van beide soorten cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?
Bohalista gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken deze om de websites gebruikersvriendelijker te maken voor onze bezoekers en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen. Zo kunnen wij het gebruik voor u gemakkelijker maken. Bijvoorbeeld omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Ook gebruiken wij cookies door middel van Google Analytics om statistieken en interacties van bezoekers bij te houden. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals de tijd waarop het huidige bezoek heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen.

WELKE GEGEVENS WORDEN IN DE COOKIES OPGESLAGEN?
Bij elk bezoek aan onze website wordt uw ip-adres bewaart. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

De meeste door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie automatisch weer van uw harde schijf verwijderd. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om u via meerdere pagina’s de functie winkelmandje te kunnen aanbieden. Daarnaast gebruiken wij ook cookies, die bij u op de harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend, dat u onze website reeds eerder hebt bezocht, welke gegevens u hebt ingevoerd en welke instellingen uw voorkeur genieten.

Deze cookies worden op uw harde schijf (een tot tien jaar) opgeslagen.  Na een vooraf ingestelde tijd worden de cookies automatisch verwijderd. Deze cookies zijn met name bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken.

CONTACTGEGEVENS
Bohalista
Zuiderhaaks 43
1132LH Volendam
Nederland
[email protected]